PKN
Protestantse Gemeente Zutphen
 
Historie Historie
 
In de 19e eeuw leefde in Zutphen Elisabeth Bax, zij was predikantsdochter.
Ze zocht naar wegen om in en met haar leven te doen wat ze als haar goddelijke opdracht zag:  Zorgen voor anderen. Daartoe nam ze allerlei initiatieven tot werken van barmhartigheid. En overal wist ze giften voor dat doel te vergaren. Als meisje zou ze zich al verwonderd hebben afgevraagd hoe het toch kon -in het verhaal van Elia—dat de olie en het meel van de weduwe van Zarphat maar niet opraakten. Als verklaring was haar voorgehouden en had die ook zichzelf eigen gemaakt: daar was sprake van werking Gods. Toen ze voor een soort ‘crowd-funding’ een artikel plaatste in een passend tijdsschrift, en daarop van een gulle gever al heel gauw wat geld kreeg, beleefde ze daarin ook diezelfde werking Gods. Ze bleef met die gever corresponderen over die hogere betekenis.  En tot haar verbazing kreeg ze na zijn overlijden een forse erfenis om haar werk onder behoeftigen voort te zetten. Hij schreef in zijn ‘testament’: '' moge de Heere deze portemonaie doen zijn als de olie en het meel van de weduwe van Zarphat…'' of te wel Sarepta! Hij bewonderde haar werk en had haar geloofsbeleving kennelijk goed begrepen. Elisabeth Bax liet van het geld het Sareptahofje bouwen om weduwen te huisvesten. Middels het kosteloos beschikbaar stellen van woningen bestemd voor te goeder naam en faam bekend staande weduwen van protestante huize, ouder dan 50 jaar. Zo werd in 1895 door Elisabeth Bax de  Sarepta Stichting opgericht. Na haar overlijden in 1917 viel haar nalatenschap geld en goederen betreffende de Sarepta Stichting toe aan de Diaconie, onder voorwaarde dat ze de doelstellingen van die Sarepta Stichting zou blijven behartigen. Die verantwoordelijkheid werd gedelegeerd aan het bestuur van de Sarepta Stichting. We mogen aannemen dat dit de jaren door nauwgezet is gebeurd. In nieuwbouwwijk Leesten werden een reeks van straten vernoemd naar vrouwen die een bijzondere rol hebben gespeeld in de (Zutphense) samenleving. In mei 1995 werd door wethouder mevrouw van der Houwen als eerste de Elisabeth Baxstraat onthuld (voor het verlenen van goede huisvesting voor armlastige weduwen in het Sareptahofje).
Eind jaren zeventig van de vorige eeuw werd het pand grondig verbouwd. De bedsteden werden uit de mooie kamer weggebroken en  er werden aparte woon- en slaapkamers gerealiseerd. De kosten van deze verbouwing werden geheel gefinancierd middels een daartoe verkregen subsidie van Gemeente Zutphen. Door veranderende behoeften werden in 1980 op initiatief van de Diaconie (via de rechtbank) de statuten gewijzigd. Eigenlijk vooral in de zin dat de huisvesting niet langer kosteloos zou zijn maar tegen kostprijs van de exploitatie van het gebouw. Rond de eeuwwisseling maakten maatschappelijke ontwikkelingen het opnieuw moeilijk om de oorspronkelijke doelstellingen waar te blijven maken. Enerzijds was de belangstelling tanende voor woonruimtes binnen het hofje, die beperkt, eenvoudig en gedateerd waren. En wie een gemiddelde huur voor een woning elders niet kon betalen vroeg inmiddels huursubsidie aan. Anderzijds was de bouwkundige staat van het gebouw, ondanks zorgvuldig beheer, zodanig dat er fors geïnvesteerd zou moeten worden voor restauratie en aanpassingen. En dan bleef nog de vraag of je daarna de oorspronkelijke doelstelling kon behartigen bij gebrek aan doelgroepbelangstellenden. Stichtingsbestuur en Diaconie besloten in 2004 om  de statuten opnieuw te laten wijzigen/aanvullen , het gebouw te verkopen, en daarna als vermogensfonds door te gaan. In 2005 werd het gebouw verkocht aan de Stichting Hof van Heden, deels bestaand uit de toenmalige bewoners die in een eigen verband recht willen blijven doen aan het karakter van het gebouw en het hofje aan de Isendoornstraat.
Dat niet alleen de gulle gever die het in 1895 mogelijk maakte om het Sareptahofje te bouwen onder de indruk was van de doelstelling, het zorgen voor anderen, van Elisabeth Bax en haar Sarepta Stichting bleek toen familie Nijhof, bij testament  een deel van haar vermogen en een woonhuis nalieten aan de Diaconie der Nederduitsch Hervormde Gemeente te Zutphen, ten behoeve van de “Sarepta Stichting”, aldaar. Mede door de vermogensopbrengsten  van het Nijhoffonds heeft de Sarepta Stichting de afgelopen jaren giften kunnen overmaken aan o.a. Gastenfonds Hospice Zutphen, Mantelzorg activiteiten Perspectief Zutphen, Stichting Vrienden van Sutfene en het Bulgarije project van familie Jansen.
terug
 
 
LAATSTE NIEUWS:
 
Jaarthema 2019-2020 Een goed verhaal
“Een eigen huis, een plek onder de zon…” meer
 
Zin in beeld
 
Hart voor mensen in armoede en met schulden
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.