PKN
Protestantse Gemeente Zutphen
 
Gemeenteavond 2 september 2014 Gemeenteavond 2 september 2014
Dhr. Van Oosten, voorzitter van de kerkenraad, opent de gemeenteavond.

Hij leest delen voor uit de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 12 en 13. Het is goed om ons te realiseren dat we allemaal iets hebben waar we goed in zijn, waarmee wij ook de gemeente en elkaar helpen. Vervolgens gaat Dhr. Van Oosten voor in gebed, waarin hij bidt dat wij elkaar kunnen waarderen, respect kunnen hebben voor elkaar en voor het besluit dat de gemeente moet gaan nemen.

De beroepingscommissie brengt verslag uit van haar werkzaamheden met betrekking tot het verloop van het proces en over de uitkomsten.

Een jaar geleden is een voorbereidingsgroep (kerngroep) voor de beroepingscommissie samengesteld: mevr. Van der Brug, dhr. Verburg en dhr. De Rooij.

De kerngroep is bij het opstellen van het profiel uitgegaan van de vier terreinen uit het beleidsplan en het besluit over te gaan naar doelgroepenpastoraat. Het profiel is eerder dit jaar in de grote kerkenraad besproken en daarin vastgesteld. Op basis daarvan is een advertentie gemaakt.

De beroepingscommissie is toen samengesteld, bestaande uit dertien gemeenteleden en een lid van de Evangelisch Lutherse Gemeente, in de leeftijd van zeventien tot ruim zeventig jaar. Deze mensen representeren de pluriformiteit in onze gemeente. De beroepingscommissie is vervolgens wekelijks bij elkaar geweest. Na een intensieve voorbereiding, met onder andere een gesprekstraining en een workshop over pluriformiteit, is men van start gegaan.

In februari is de advertentie in Kerkinformatie geplaatst. Daarnaast zijn er kandidaten gekomen vanuit voorstellen vanuit de gemeente en namen vanuit het mobiliteitscentrum. Er zijn 45 brieven binnen gekomen. Deze zijn allemaal gelezen door de kerngroep, aangevuld met twee commissieleden. Dit heeft geleid tot 25 brieven die passen bij het profiel. Selectie daarvan heeft geleid tot vijf kandidaten voor de jongeren (0-40 jaar) en zeven voor de middengroep (40-67 jaar). Er is na gesprekken en 'horen' een aantal kandidaten afgevallen, een aantal staan nog op een reservelijst en er is met een aantal kandidaten doorgegaan.

De beroepingscommissie heeft zich vervolgens gebogen over individuele kandidaten en gekeken naar duo’s die goed samen kunnen passen.

Aan drie kandidaten is een assessment voorgelegd, waarbij zij zijn gescreend op competenties die van belang zijn voor predikanten. Vervolgens zijn de kandidaten in gesprek gegaan met ds. Sluis, als klikgesprek. Op 12 augustus is een definitief voorstel gedaan aan de grote kerkenraad, en de kerkenraad ging, zoals u kon lezen in de vorige Op Weg, akkoord met de voorgestelde kandidaten. Over de gevolgde  procedure zijn geen vragen vanuit de gemeente.
Vervolgens worden de kandidaten voorgesteld.

Na het voorstellen van de kandidaten is het pauze waarin alle stemgerechtigden, dit zijn alle belijdende leden, alle doopleden boven achttien jaar en alle gastleden, zich kunnen laten registreren en de stembriefjes overhandigd krijgen.

Na de pauze worden eerst de leden van de beroepingscommissie bedankt voor al het werk dat zij verricht hebben en vervolgens komen er verschillende vragen vanuit de gemeente.

De aanstelling voor beide kandidaten is 0.8 fte, waardoor er nog 0.4 fte over is, die ds. Sluis gaat invullen voor nog een jaar of twee, een mededeling die met applaus wordt ontvangen.
Ds. Pijpers heeft  veel beleidservaring en heeft veel ervaring met het jeugdwerk. Verder heeft zij heel bewust gekozen om in haar werk over te stappen naar een gemeente. Ds. Heins heeft een hele rijke en gevarieerde ervaring, hij heeft  in zijn PKN-gemeente in Eerbeek de fusie meegemaakt en ook het afstoten van een kerkgebouw.

Om te zorgen dat er een klik is tussen de verschillende predikanten heeft er een drie-gesprek plaatsgevonden. Ds. Sluis vertelt over dit klikgesprek. Ds. Heins en ds. Pijpers zijn hele verschillende mensen, maar vullen elkaar heel goed aan. Ds. Pijpers komt wat rustiger en behoudender over.

Ds. Heins is wat enthousiaster. De combinatie is mooi. De beide kandidaten  hebben nu ook contact met elkaar. Ds. Sluis is blij dat beiden zijn voorgesteld.

Verder is het belangrijk dat de predikanten zich thuis voelen in de gemeente. De commissie was representatief voor de gemeente en daarnaast vindt er voor de predikanten, in de periode van nadenken over het beroep, een kennismaking plaats met de gemeente.

De nieuwe predikanten zullen betrokken worden bij de invulling van het pastoraat. Over de diensten in de verschillende verzorgingshuizen zal gesproken moeten worden.

Vervolgens worden, door 5 kerkenraadsleden, de stemmen geteld en in die tijd is het verloop van de verdere procedure uitgelegd:
Als de stemming positief uitvalt, wordt, na de gemeenteavond en een periode van vijf dagen na de afkondiging in de kerkdienst, waarin bezwaar tegen de verkiezingsprocedure gemaakt kan worden, het beroep uitgebracht. De kandidaten hebben dan drie weken de tijd om hierover na te denken. Accepteren zij het beroep, dan dient bevestiging binnen drie maanden plaats te vinden.

Hierna wordt de uitslag van de getelde stemmen bekend gemaakt. Dit is een overtuigende uitslag, beide kandidaten hebben 112 stemmen voor en 3 tegen en er zijn 7 onthoudingen. Zondermeer is duidelijk dat tweederde van de stemmen voor/tegen (onthoudingen tellen niet mee) voor een beroep van beide predikanten is. Met groot applaus wordt dit bevestigd.

 De gemeenteavond wordt afgesloten met het avondgebed.

Na het aansteken van de kaarsen wordt Lied 91a gezongen. Na een moment van stilte, een gebed  en het zingen van Lied 268 wordt een zegenbede uitgesproken: "Dat wij gezien zijn in Gods ogen en dat in ons zijn licht niet dooft, dat God ons steeds tot leven blijft bewegen, ons elkaar geeft als thuis en toekomst. Dat Hij, zijn naam in onze dromen schrijft, wees daartoe gezegend door de ene, de levende God!"

Met vriendelijke groeten,

De scribae
terug
 
 
LAATSTE NIEUWS:
 
Jaarthema 2019-2020 Een goed verhaal
“Een eigen huis, een plek onder de zon…” meer
 
Zin in beeld
 
Hart voor mensen in armoede en met schulden
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.