PKN
Protestantse Gemeente Zutphen
 
ANBI gegevens Protestantse Gemeente Zutphen ANBI gegevens Protestantse Gemeente Zutphen
Wilt u in aanmerking komen voor belastingaftrek van uw bijdrage voor Kerkbalans?
Wanneer u kiest uw bijdrage gedurende minimaal 5 jaar vast te leggen is het gehele bedrag aftrekbaar. Dit kan dus gunstiger voor u uitvallen dan de belastingaftrek voor een afzonderlijk belastingjaar.
Een periodieke gift mag u onder andere aftrekken als u die doet aan:
 *   een ANBI ; De Protestantse Gemeente Zutphen heeft de ANBI status.
 *   Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen óf  via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet, in dit geval dus de Protestantse Gemeente Zutphen.
Met deze schriftelijke overeenkomst gaan wij dit graag voor u regelen.
Het formulier dat hiervoor nodig is, is uiteraard ook verkrijgbaar op het Kerkelijk Bureau.
Neemt u contact op met het Kerkelijk Bureau voor verdere vragen en/of afhandeling.

A. Algemene gegevens
Protestantse Gemeente Zutphen
RSIN Protestantse Gemeente Zutphen: 8203.74.763
Contactgegevens:
Kerkelijk Bureau
Kerkhof 3
7201 DM Zutphen
tel: 0575-549909 (let op: dit is een gewijzigd telefoonnummer per zomer 2016)
bereikbaarheid:
maandag van 09:00-13:00 uur, telefonisch of bezoek
vrijdag    van 09:00-13:00 uur, uitsluitend telefonisch
mail:  
www.pknzutphen.nl

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Grote kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad leden die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters telt 5 leden en is verantwoordelijk voor:
- de zorg voor het in stand houden van de erediensten en het verkrijgen van de middelen voor de pastorale zorg;
- de geldwerving door onder meer actie Kerkbalans;
- het beheren van de gebouwen en zorgdragen voor restauraties;
- het beheren van de roerende en onroerende goederen;
- het uitvoeren van het personeelsbeleid;
- het voeren van de administratie van de gemeente;
- de zorg voor de archieven.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (RCBB). 
Zie ook de pagina van de landelijke PKN over het bestuur.

C. Doelstelling en visie 
De Protestantse Gemeente te Zutphen leeft en werkt vanuit het Woord van God en de christelijke geloofstraditie en vormt te midden van de samenleving een pluriforme geloofsgemeenschap. Zij gaat een wederkerige relatie aan met de samenleving. Om dat te kunnen doen investeert de Protestantse Gemeente in een geloofsgemeenschap waar mensen geborgenheid en inspiratie vinden.
In een veranderende maatschappij staat de Protestantse Gemeente voor een groot aantal uitdagingen. Om hiermee aan de slag te gaan onderscheidt zij vier beleidsvelden: Inspiratie, Expressie, Gemeenschap en Samenleving.

D. Beleidsplan
Klik hier voor het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Zutphen.
U kunt hier het beleidsplan van de landelijke PKN vinden. 

E. Beloningsbeleid 
Het beloningsbeleid van de landelijke PKN vindt u hier
In onze gemeente zijn in dienst: predikanten, kerkelijk werker, koster, administratieve kracht, organist en interieurverzorger.

F. Verslag activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
Al onze activiteiten vindt u (geactualiseerd) op deze website, in de kerkbrief (beschikbaar op de website, tevens wordt deze uitgereikt bij het bezoeken van de kerkdienst) en het maandelijks bulletin Op weg (papieren en digitale versie) en de facebook pagina van de Protestantse Gemeente Zutphen.

G. Voorgenomen bestedingen
Klik hier voor de begroting 2019 en lees hier de toelichting begroting 2019 .
Klik hier voor de begroting 2017-2024 en lees hier de toelichting begroting 2017-2024.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 
Klik hier voor de Jaarrekening 2018 met toelichting.
De Grote Kerkenraad heeft in zijn vergadering van 25 juni 2019 de Jaarrekening 2018 van het College van Kerkrentmeesters vastgesteld onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening door de deskundigencommissie. Deze commissie, benoemd door de Kerkenraad, heeft tot op heden haar werkzaamheden nog niet kunnen afronden en derhalve tot op heden nog niet haar akkoord kunnen geven aan de Jaarrekening 2018.

Het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken in Gelderland is nog niet akkoord gegaan met de jaarrekening 2018 maar zal dit naar verwachting in het najaar van 2019 alsnog gaan doen.

Wanneer u belangstelling hebt voor inzage in de (volledige) jaarrekening 2018, kunt u een afspraak met de penningmeester maken op het Kerkelijk Bureau. U kunt hiertoe uw vraag mailen aan  Mogelijkheid voor de inzage van de jaarrekening 2018 kan tot en met het vierde kwartaal van 2019.

Wann
eer u belangstelling hebt voor inzage in de (volledige) jaarrekening 2018, kunt u een afspraak met de penningmeester maken op het Kerkelijk Bureau. U kunt hiertoe uw vraag mailen aan  Mogelijkheid voor de inzage van de jaarrekening 2018 kan tot en met het vierde kwartaal van 2019
terug
 
 
LAATSTE NIEUWS:
 
Jaarthema 2019-2020 Een goed verhaal
“Een eigen huis, een plek onder de zon…” meer
 
Zin in beeld
 
Hart voor mensen in armoede en met schulden
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.